mehir-senedi-dava-dilekcesi-ornegi

MEHİR SENEDİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 2024

MEHİR SENEDİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Sizlere bu yazımızda, mehir senedi dava dilekçesi örneğini sunuyoruz. Unutulmamalıdır ki, diğer dava türleri gibi mehir senedi davaları da bir avukat tarafından takip edilmesini tavsiye ettiğimiz dava türlerindendir. Sizlerin de mehir senedi ile ve boşanma hukuku ile ilgili bir avukata ihtiyacınız olursa bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

MEHİR SENEDİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

KONYA (……) AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI                    : ……………  ……………  (………………………)

VEKİLİ              : Av. Mehmet Kürşat KILIÇ

                                    Çaybaşı Mah. Furgandede Cad. No:48/304 Meram/Konya

DAVALI                     : ……………  ……………  (………………………)

KONU                        : Fazlaya dair haklarımız saklı kalmak üzere, TMK md. 683, 220,

                                       222, 223, 226 gereği mehir senedine dayalı eşya (alacak) davasıdır.

DAVA DEĞERİ         : 10.000,00 TL

                                       (Bilirkişi raporu sonrası artırım hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik) 

AÇIKLAMALAR      :

            1-) Taraflar, ……….  tarihinde de resmi nikah yapmışlardır. Tarafların evlilikleri …… İli, …… İlçesi, …… Mah., Cilt No: …….., Hane No: …….’te nüfusa kayıtlıdır. Taraflar, halihazırda boşanma sürecinde olup boşanma davası Konya …….. Aile Mahkemesi’nin …./……. E. sayılı dosyası ile derdesttir.

2-) Davalı eş, tarafların evlenmesinden dolayı müvekkile ekte örneğini sunmuş olduğumuz mehir (hibe) senedini şahitler huzurunda imzalayarak vermiş ve mehir (hibe) senedinden doğacak bütün hak ve taleplerden dolayı sorumlu olduğunu beyan ve kabul etmiştir. İş bu mehir (hibe) senedinde yazılı olup müvekkile teslim edilmeyen eşyalar şunlardır;

  • ………..gram altın
  • ………odası takımı
  • …………grubu
  • Beyaz eşyalar
  • Çeyiz takımı

Müvekkile düğün aşamasında takılan ziynetlerin hepsi o dönem ………. işi ile uğraşan davalı tarafça müvekkilden alınmış ve bozdurulmuştur. Ziynet bedeli karşılığında ……. ………. satın alan davalı, sonrasında ziynet bedelini müvekkile ödemediği gibi yeni ziynet de almamıştır. Gelinen noktada, taraflar, boşanma sürecinde olup mehir (hibe) senedine konu ziynetlerin ve ev eşyalarının teslimi davalıdan talep edilmiş ise de bugüne kadar netice alınamamıştır.

Konya …….. Aile Mahkemesi’nin ……….. E. sayılı dosyasına davalı tarafça sunulan ……… tarihli dilekçenin …… sayfasının son kısmında, …………, müvekkili ve müşterek çocukları ……………. …… …… ………, o tarihten beri tarafların ayrı yaşadığını beyan ve kabul etmektedir. Hal böyle olunca müvekkilin müşterek haneden ayrılırken beraberinde eşyaları alması/alabilmesi mümkün olmamıştır. Müvekkilin hak sahibi olduğu, davalının ise somut durum gereği iş bu eşyaları müvekkile iade etmesi gerektiği mehir senedi ile ortadadır. Ayrıca bu durum tanık anlatımlarıyla da ispatlanacaktır.

mehir-senedi-dava-dilekcesi-ornegi

** MEHİR SENEDİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ **

3-) Çeyiz eşyalarının (kişisel eşyaların ve eşe hibe edilmiş eşyaların) mülkiyet hakkına dayalı olarak aynen geri verilmesine ilişkin eşya alacağı davalarının her zaman açılabileceği ve zamanaşımına tabi olmadığı mevzuatla, içtihatlarla ve doktrindeki görüşlerle sabittir. Eşyaların aynen mevcut olmaması halinde bedellerinin tazmininin talep edilebileceği izahtan varestedir. Bu durumda da 6098 sayılı TBK’nın 146. maddesinde “…Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça her alacak 10 yıllık zaman aşımına tabidir.” hükmü yer almaktadır. 818 sayılı BK’nın 125. maddesinde de benzer hüküm mevcuttur. Ayrıca, 6098 sayılı TBK’nın 153/1-3. maddesinde “…Evlilik devam ettiği sürece eşlerin diğerinden olan alacakları için zaman aşımı işlemeye başlamaz, başlamışsa durur.” düzenlemesi mevcuttur. 818 sayılı BK’nın 132/1-3. maddesinde de benzer düzenleme vardır.

TMK’nın 220, 222/1, 223/1 ve 226/1 maddelerinde kişisel eşyanın nelerden ibaret olduğu, kişisel eşyalarda hak sahipliği durumu ve her an için kişisel eşyaların eşten iade istenebileceği belirlenmiştir. TMK’nın 683/1-2 maddesinde de mülkiyet hakkının içeriği düzenlenmiştir.

4-) Müvekkil, mehir senedi ile kendisine hibe edilen, kişisel eşya vasfındaki emtialarını iş bu dava yoluyla talep etmektedir. Kaldı ki, düğün sebebiyle kadına takılan, alınan veya alınması vaad edilen ziynet eşyalarının kadına ait olduğu hususunda istikrar kazanmış sayısız içtihat mevcuttur. Bu nedenle, dava konusu mehir (hibe) senedinde yazılı altın ve diğer eşyaların mümkünse aynen mümkün değilse dava tarihindeki rayiç bedellerinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak müvekkile verilmesini/ödenmesini arz ve talep etmekteyiz.

DELİLLER                  : Aile nüfus kaydı, mernis kayıtları, sosyal ve ekonomik durum araştırması, Konya ……….. Aile Mahkemesi’nin ………../………. E. sayılı dava dosyası, mehir (hibe) senedi, tanık anlatımları (Dinlenilmelerine karar verildiğinde kimlik bilgileri ve adresleri bildirilecektir.), keşif, bilirkişi incelemesi, yemin, isticvap, yasal ve takdiri her türlü delil

SONUÇ ve İSTEM      : Yukarıda arz ve izah olunan ve resen nazara alınacak nedenlere binaen;

– Haklı davamızın kabulü ile mehir (hibe) senedi ve dilekçe münderecatında yazılı altın ve diğer eşyaların mümkünse aynen, mümkün değilse dava tarihi itibariyle değerlerinin bilirkişi marifetiyle tespit edilerek dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsili ile müvekkile verilmesine/ödenmesine,

– Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalıya tahmiline karar verilmesini saygıyla vekâleten arz ve talep ederiz. ………./……../2024

Ek: Vekâletname, mehir (hibe) senedi                                                 

DAVACI VEKİLİ     

Mehmet Kürşat KILIÇ

Sizlere mehir senedi dava dilekçesi örneği ni sunduk. Sizlerin de mehir senedi ile ve boşanma hukuku ile ilgili bir avukata ihtiyacınız olursa bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir