CMK 308/A DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İSTİNAF KESİN KARARA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ ( CMK 308/A)

İSTİNAF KESİN KARARA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ ( CMK 308/A)

İSTİNAF KESİN KARARA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ ( CMK 308/A)ni sizlerle paylaşıyoruz. Öncelikle belirtmeliyiz ki açıkça hukuka aykırı olarak verilen kararlara karşı 308/A yoluna gidilmelidir. İstinafı Mahkemesi’nin hukuka uygun olarak vermiş olduğu kararlara karşı bu yola gitmek tavsiye edeceğimiz bir durum değildir. Bu bilgiler ışığında Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun “Olağan Üstü Kanun Yolları” Başlıklı Üçüncü Kısım ve “Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi” başlıklı Birinci Bölümü’nde düzenlenen 308/A maddesi Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz Yetkisi’ni düzenlemektedir.

CMK 308/A maddesi : “Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kesin nitelikteki kararlarına karşı bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı, re’sen veya istem üzerine, kararın kendisine verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde kararı veren daireye itiraz edebilir. Sanığın lehine itirazda süre aranmaz. Sanık aleyhine itiraz edilebilmesi için kararı etkileyecek nitelikte esaslı bir hatanın bulunması zorunlu olup, bu itiraz sanık veya müdafiine daire tarafından tebliğ olunur. Tebligat, ilgililerin dava dosyasından belirlenen son adreslerine yapılmasıyla geçerli olur. İlgililer, tebliğden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak cevap verebilir. Daire, mümkün olan en kısa sürede itirazı inceler ve yerinde görürse kararını düzeltir; görmezse dosyayı itirazı incelemek üzere ceza daireleri başkanlar kuruluna gönderir. Kurula gönderilen itiraz hakkında, kararına itiraz edilen dairenin başkanı veya görevlendireceği üye tarafından kurula sunulmak üzere bir rapor hazırlanır. Kurulun itirazın kabulüne ilişkin kararları, gereği için dairesine gönderilir. Kurulun verdiği kararlar kesindir. Dörtten fazla ceza dairesi olan bölge adliye mahkemelerinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından daire başkanları arasından belirlenen ve dört üyeden oluşan başkanlar kurulu bu incelemeyi yapar. Başkanlar kurulunun bu maddeye ilişkin çalışma usul ve esasları, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenir.”  Şeklindedir.

Madde metninden de anlaşılacağı üzere İstinaf mahkemesinin kesin nitelikteki kararlarına karşı, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı resen veya istem üzerine itirazda bulunabilir. Başsavcılık, sanık aleyhine bir itirazda bulunacaksa bunun süresi 30 gündür. Ancak sanık lehine olan itirazlarda, süre aranmamaktadır.

Bu olağanüstü kanun yolunda,i  Başsavcılık kendisi itiraz etmemişse,  Bölge Adliye Başsavcılığı’na itiraz etmesi için başvuru yapmaktır. İtiraz edip etmemek, başsavcılığın takdirindedir. Başsavcılık itiraz etmeyebilir.  Başsavcılık itiraz ettikten sonra, daire en kısa sürede itirazı inceler. İtirazı yerinde görürse kararını düzeltir. Ancak itirazı yerinde görmezse dosyayı itirazı incelemek üzere ceza daireleri başkanlar kuruluna gönderir ve Başkanlar Kurulu İtiraz hakkında bir karar verir.

Bilindiği üzere istinaf ve temyiz incelemesinden geçen kararlara karşı CMK309 kapsamında Kanun Yararına Bozma yoluna gidilememektedir.  CMK 309. Maddesi’nde “istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar”  şeklinde belirtilmektedir. Kanun yararına bozma yoluna gidilemeyen ve yargılanmanın yenilenmesi şartları da oluşmayan kararlara karşı, esaslı bir hukuka aykırılık olduğu düşünüldüğünde CMK 308/A kapsamında Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı’na itiraz etmesi için başvuru da bulunabilirsiniz.

Aşağıda dilekçe örneğini paylaşmakla birlikte, mutlaka bir konya ceza avukatından hukuki destek almanızı önemle tavsiye ediyoruz.

                         …………….. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

YEREL MAHKEME

DOSYA NO/KARAR NO                  : ………………… …….. Asliye Ceza Mahkemesi  201…/………. E. –                                                        2023/……………. K.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

DOSYA NO/KARAR NO                  :  ………………. Bölge Adliye Mahkemesi …………….. Ceza Dairesi

                                                   201………./………… E. – 2023/………………. K. 

HÜKÜMLÜ SANIK                            : ………………………

VEKİLİ                                   : Av. Mehmet Kürşat KILIÇ

KONUSU                                             : 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 308/A maddesi gereği Başsavcılığınızın Bölge Adliye Mahkemesi …………… Ceza Dairesi nezdinde itiraz yetkisini kullanarak öncelikle İNFAZIN DURDURULMASI ve müvekkil hakkında KESİNLEŞMİŞ MAHKEME KARARININ DÜZELTİLMESİ için İTİRAZ yetkisinin kullanılması talebimizdir.

AÇIKLAMALAR                  :

                …………….. ……………. Asliye Ceza Mahkemesinin ……../………/………….. tarih, …………/………….. Esas, …………./…………… Karar sayılı kararı ile müvekkil …………… ……………… hakkında “…………………” suçundan …………..  yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, ………………..           karar verilmiş olup karar istinaf edilmiştir.  

                …………………….. Bölge Adliye Mahkemesi ……………. Ceza Dairesince yapılan incelemede;

“………………………………………………………………………….” şeklinde karar verilmiştir.

…………………….. Bölge Adliye Mahkemesi ……………. Ceza Dairesince verilen karar hukuka aykırıdır. Şöyle ki;

BU KISMA HUKUKA AYKIRILIĞIN HANGİ ŞEKİLDE OLDUĞUNU DETAYLICA YAZMALISINIZ.

HUKUKA AYKIRILIĞI DETAYLICA YAZDIKTAN SONRA, YAARGITAY KARARLARI EKLEYEBİLİRSİNİZ.

** CMK 308/A VE DİLEKÇE ÖRNEĞİ **

                Dolayısıyla TCK madde ……………  göre etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerekliliği açıkça ortadayken müvekkil SSÇ hakkında bu husus göz ardı edilerek verilen mahkumiyet kararının açıkça hukuk aykırıdır.

                Bütün bu hususlar gözetilmeden müvekkil …………. hakkında verilmiş olan mahkumiyet hükmü hukuka ve vicdana aykırı olmuştur. İstinaf mahkemesi tarafından verilen bu karara savcılığınız nezdinde itiraz edilerek kararın düzeltilmesini, TCK ………… kapsamında verilecek cezadan indirim yapılmasını, müvekkil hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Dahil  dahil tüm lehe hükümlerin uygulanması bilvekale talep ederiz.

SONUÇ VE İSTEM                             : Yukarıda arz ve izah edilen ve re’sen nazara alınacak sebeplerle;

1-) Başsavcılığınızın, usul ve yasaya aykırı olarak müvekkil hakkında kesinleşen ………….. Bölge Adliye Mahkemesi …….. Ceza Dairesinin  ………/……./201… tarihli, 201……./……………. esas, 2023/………………. karar sayılı kararının düzeltilmesi amacıyla müvekkil ……………….. hakkında verilen cezanın infazının aleyhe sonuç doğurma ihtimalinin olması nedeniyle CEZANIN İNFAZININ DURDURULMASINA,

2-) İstinaf mahkemesince TCK madde ……… göre müvekkil hakkında etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak TCK madde …………….. belirtilen oranlarda İNDİRİM YAPILMASINA karar verilmesi için BAŞSAVCILIĞINIZCA  ……………. Bölge Adliye Mahkemesi …………. Ceza Dairesine CMK 308/A kapsamında İTİRAZ yetkisini kullanmasını, müvekkil hakkında HAGB dahil tüm lehe hükümlerin uygulanmasını  bilvekale talep ederiz ………../………../2023

                                                                               Sanık Müdafii

                                                                           Av. Mehmet Kürşat KILIÇ

Ek-1

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir