Kanun yararına bozma dilekçe örneği için buraya tıklayın.

KANUN YARARINA BOZMA DİLEKÇE ÖRNEĞİ ( TCK MADDE 309 )

KANUN YARARINA BOZMA DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Hakaret davasında İlgili sitelerin İP bilgilerini vermediği gerekçesiyle verilen takipsizlik kararının ardından, itiraz üzerinde Sulh Ceza Mahkemesi’nin vermiş olduğu red kararına karşı yapılan kanun yararına bozma dilekçe örneğini sizlerle paylaşıyoruz.

Sizler de Konya’da veya başka bir ilde kanun yararına bozma başvurusu yapmak istiyorsanız bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

KANUN YARARINA BOZMA DİLEKÇE ÖRNEĞİ

ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Gönderilmek Üzere

KONYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

KYOK KARARI                                   :  Konya CBS 2023/……  Sor. 2023/………… Kar.

BOZULMASI TALEP EDİLEN

KARAR                                                  : Konya  ….. Sulh Ceza Hakimliği 2023/……….. D. Sy. Karar

KANUN YARARINA BOZMA 

TALEBİNDE  BULUNAN

ŞİKAYETÇİ                                        : AD – SOYAD (T.C.K.N. 11111111111)

VEKİLİ                                                : Av. Mehmet Kürşat KILIÇ

                                                               Çaybaşı Mah. Furgandede Cad. No:48/304 Meram/Konya

ŞÜPHELİ                                           : Ad – Soyad

SUÇ                                                       : Hakaret

KONU                                                   : Konya  ….. Sulh Ceza Hakimliği ‘nin …./…../2023 gün ve Esas 2023/…… D.İş Sayılı kararının kanun yaranına bozulması talepli dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR                :

KONYA  CBS’ye vermiş olduğumuz şikayet dilekçesine istinaden, 2023/……….. sayılı takipsizlik kararına istinaden, süresi içerisinde bir üst merci olan, Konya …………Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz ettik ve itirazımız 2023/………. D.İş saylı kararı ile ret edilmiştir.

İlgili takipsizlik kararı ………………..” şeklindedir.

İlgili İtirazın Reddi kararı ise …………………..” şeklindedir.

İşbu kararlar hukuka aykırı olup, kanun yararına bozulması gerekmektedir. Şöyle ki;

(Bu kısmı hukuki gerekçelerinizi yazabilirsiniz. )

Savcılığın bu kararı ile etkin soruşturma yükümlülüğünü ihlal etmiştir. Etkin soruşturma yükümlülüğü, AİHS ve AİHM kararları çerçevesinde Etkin Soruşturma Yükümlülüğü olan haklardan birinin ihlali halinde, iç hukuk bakımından devletin yetkili makamları tarafından, bir hak ihlali ile ilgili olarak gerekli incelemelerin ve araştırmaların yapılarak sorumluların belirlenmesi ve cezalandırılabilmeleri için yargılanmalarının sağlanması şeklinde tanımlanabilir.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. Maddesi “(1) Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar.

(2) Cumhuriyet savcısı, maddî gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için, emrindeki adlî kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür.” şeklindedir.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı 2023/……  Sor. 2023/………… Kar. Numaralı KYOK kararı ile yeterli araştırma ve soruşturma yapılmayarak; etkin soruşturma yükümlülüğü  ihlal edilmiştir ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. Maddesi’ne aykırı bir şekilde karar verilmiştir. Bu nedenle kaldırılması gerekmektedir.

Nitekim Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 2018/819 E.  2018/4172 K.  01/03/2018 Tarihli kararı “Her ne kadar facebook, twitter, ınstagram isimli sosyal paylaşım siteleri ile ilgili olarak yapılan istinabe taleplerini ABD adIî makamlarının cevaplamadığı, bu nedenle şüphelinin fiziki kimliğine ulaşılamadığı, ilgili sitenin bağlı olduğu internet servis sağlayıcılarının ve yer sağlayıcılarının yurtdışı kaynaklı olduğu ve yabancı ülke şirket ve sunucularının kullanılması nedeniyle elektronik delil elde etme imkânının da mevcut olmadığı,

bilişim suçlarının yapısı gereği İnternet ortamında elde edilebilecek delillerin yokluğu ve şüpheli ya da şüphelilerin teşhis edilememesi halinde başka türlü delil elde etme olanağının bulunmadığı, bu aşamada soruşturmanın devamı halinde yeni delillere ulaşmanın teknik ve hukukî açıdan mümkün olmadığı, müştekinin şikâyetine konu edindiği olay ile ilgili olarak şüpheli ya da şüphelilere ulaşılmasına imkân veren hiçbir delil de sunmadığı gerekçeleriyle şikayetçinin iddiaların soyut nitelikte kaldığından bahisle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar karar verilmiş ise de, şüphelinin facebook adlı sosyal paylaşım sitesindeki profil bilgilerinin ve diğer hususların araştırılarak şüphelinin kimlik bilgilerinin tespit edilmeye çalışılması,

ABD adlî makamlarıyla istinabe yapılması ve sonucuna göre şüphelinin hukuki durumunun tayin ve takdir edilmesi gerekirken, eksik soruşturma neticesinde kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verilmesinin hukuka aykırı olduğu ve bu nedenle itirazın reddine dair mercii Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 09/09/2017 tarihli ve 2017/3424 Değişik İş sayılı kararında isabet bulunmadığı anlaşılmıştır….

Kanun yararına bozma istemi yerinde görüldüğünden, mercii Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 09/09/2017 tarihli ve 2017/3424 Değişik İş sayı ile verilip kesinleşen kararının, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA,”   şeklindedir. İşbu karara göre de savcılığın kararı açıkça hukuka aykırıdır.

(Buraya açıklamalarınızı yazabilirsiniz )

Hatırlatmak isteriz ki CMK md.172/3 etkin soruşturma bir zorunluluktur. Şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, söz konusu sosyal medya hesabı ile ilgili açık kaynak araştırması yaptırılması, şüphelilerin kimlik bilgilerinin kolluk marifeti ile tespitinin sağlanması, tespiti durumunda ifadesinin alınması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken etkin soruşturma yapılmadan kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi ve bu karara yapılan itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesi CMK md. 309’a ve hukuka aykırı bulunduğundan kanun yararına bozulması talebinde bulunulması gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER                       : CMK. 309, ilgili mevzuat.

DELİLLER                                             : Her türlü yasal delail.

SONUÇ VE İSTEM                          : Yukarıda açıklanan nedenlerle hukuka aykırı nitelikteki      Konya  ….. Sulh Ceza Hakimliği ‘nin …./…../2023 gün ve Esas 2023/…… D.İş Sayılı kararı  KANUN YARARINA BOZULMASINI bilvekale talep ederiz. ………../…………/2023

                                                    Kanun Yararına Bozulması Talebinde Bulunan

                                                               Müşteki Vekili

                                                              Av. Mehmet Kürşat KILIÇ

Sizler de Konya’da veya başka bir ilde kanun yararına bozma başvurusu yapmak istiyorsanız konya ceza avukatına bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir