HAFTA TATİLİNDE BİR SAAT DAHİ ÇALIŞTIRILAN İŞÇİ, HAFTA TATİLİNİ KULLANMIŞ SAYILMAZ.

Yargıtayın aşağıdaki kararına göre; hafta tatili izninin kesintisiz en az 24 saat olması gerekir, bölünerek kullandırılamaz. Hafta tatilinin 24 saatten az kullandırılması halinde izin hiç kullandırılmamış sayılır. Hafta tatilinde işçinin örneğin bir saat çalıştırılması halinde dahi işçiye hafta tatili kullandırılmamış sayılır.

T.C YARGITAY
9.Hukuk Dairesi
Esas: 2017/ 15673
Karar: 2020 / 4921
Karar Tarihi: 08.06.2020

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının 08.01.2005 tarihinden itibaren davalının değişik işyerlerinde belirsiz süreli hizmet akdiyle sürekli olarak çalıştırıldığını, davacının iş akdinin 28.10.2008 tarihinde hiçbir neden gösterilmeksizin haksız olarak feshedildiğini, davacının Trabzon İş Mahkemesi’nin 2008/872 Esas sayılı işe iade davasını açtığını, davanın kabul edildiğini, kararın Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 2011/1460-5677 sayılı ilamı ile onandığını, davacının başlamadığını, en son davalı şirket işyerinde mağaza müdürü sıfatıyla maaş artı prim sistemiyle aylık asgari 1.500,00 TL ücretle (bazı aylar primlerle birlikte 3-5 bin TL ücret alarak) çalıştığını, son dönemde işçilik alacakları ile prim alacaklarının ödenmediğini, sigorta günlerinin de eksik bildirildiğini ileri sürerek, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, prim alacağını talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, Trabzon İş Mahkemesi’nin 2008/872 Esas sayılı işe iade davasında verilen kabul kararının Yargıtay’ca onandığını, davacının işe başlama talebine icabet etmemesinin iş ilişkisinin devamı ile ilgili samimi olmadığını gösterdiğini, feshin geçerli hale geldiğini, davacının müvekkili şirkette 22.07.2005 tarihinde çalışmaya başladığını, haftanın yedi günü saat 09:00-22:00 arasında çalıştığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını, 1.500,00 TL ücret aldığı iddialarının hayatın olağan akışına ve gerçeğe aykırı olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

…..

Yargıtayın aşağıdaki kararına göre; hafta tatili izninin kesintisiz en az 24 saat olması gerekir, bölünerek kullandırılamaz. Hafta tatilinin 24 saan az kullandırılması halinde izin hiç kullandırılmamış sayılır. Hafta tatilinde işçinin örneğin bir saat çalıştırılması halinde dahi işçiye hafta tatili kullandırılmamış sayılır.

Hafta tatili izni kesintisiz en az yirmidört saattir. Bunun altında bir süre haftalık izin verilmesi durumunda, usulüne uygun şekilde hafta tatili izni kullandığından söz edilemez. Hafta tatili bölünerek kullandırılamaz. Buna göre hafta tatilinin yirmidört saatten az olarak kullandırılması halinde hafta tatili hiç kullandırılmamış sayılır.

Somut uyuşmazlıkta, davacı dava dilekçesinde haftanın 7 günü işyerinde çalıştığını iddia etmiş, mahkemece, hafta tatili ücretine dair iddia da bulunan davacı tarafından dinlenen tanık beyanlarından ve hayatın olağan akışındaki çalışma koşullarından haftada bir gün izin yaptığı kanaatine varıldığı gerekçesiyle davacının hafta tatili alacağı reddedilmiş ise de, davacı ile aynı işyerinde çalışmış davacı tanıkları davacının haftanın 7 günü çalıştığını doğrulamışlardır. Bu nedenle davacının hafta tatili ücretinin hesaplanarak hüküm altına alınması gerekirken yazılı şekilde reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

….

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 08.06.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Eğer sizlerin de KONYA’da iş hukuku ile ilgilenen bir avukata ihtiyacınız varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir