nufus-kaydinin-duzeltilmesi-dava-dilekcesi-ornegi

NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 2024

NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Sizlerle nüfus kaydının düzeltilmesi dava dilekçesi örneği ni paylaşıyoruz. Faydalı olması dileklerimizle. Sizlerin de nüfus kaydının düzeltilmesi davası ile ilgili bir avukata ihtiyacınız olduğunda bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

……………………….    NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI                : ………. ………….. ( TC: ……………………)

                              ……… Mah. ………… ……. ……….. No: …… …../………….

VEKİLİ                  : Av. Mehmet Kürşat …..

                              Çaybaşı Mah. Furgandede Cad. Gümüşhan İş Hanı No:48/304                                     Meram/Konya

DAVALI                : 1) ……… ………… ( TC:……………….)

                              Mernis Adresi

                               2………e İlçe Nüfus Müdürlüğü (DETSİS No: …………)

KONU                  :Müvekkilin annesi olarak kayıtlı olan …… …………(TC:………..)  Nüfus kaydının anne hanesinden kaydının silinerek, gerçek anne ………. ……….. ( TC:………….) nüfus kaydının anne hanesine  eklenmesi şeklinde düzeltilmesi istemli Nüfus Kaydının Düzeltilmesi davasıdır.

AÇIKLAMALAR   :

               Müvekkilin babası dava dışı müteveffa ….. …… …… (TC:…………) ilk eşi, müteveffa ………… ………. DIR. (TC:………..) …… ………. ………. bu evlilik süresince davalı … …… (TC:………..) ile de imam nikahlı olarak evlidir. Müteveffa ……. ……. ……., davalı ….. ……… …….’tan müvekkil …………. …..’ı ….. ……… ……. ile resmi bir evlilik birliği içerisinde olmadığından o zaman ki resmi nikahlı eşi olan ….. ……… ……. üzerine kaydettirmiştir. Müvekkil, bu sebepten resmi işlerinde sıkıntılar yaşamaktadır.

Aynı zamanda ….. ……… ……. ile herhangi bir soybağı kurulmadığından mirasçılık konusunda da sıkıntı yaşayacağı açıktır. Bu nedenlerle hukuki yararımız mevcuttur. İşbu nedenlerle nüfus kaydından ….. ……… …….’ın silinerek, gerçek anne olan ….. ……… …….’ın eklenmesini talep ediyoruz. Zaten müvekkilin babası ….. ……… …….’ın vefatından hemen sonra ….. ……… ……. ile resmi olarak evlenmiştir. Bu durum nüfus kayıtlarında açıkça bellidir.  Bu hususa ilişkin, mahkemenize tanıklarımız bilahare bildirilecektir. Tanıklar dinlendiğinde de davalı Eşe’nin müvekkilin annesi olduğu ortaya çıkacaktır.  Vekaletnamede de özel yetki mevcuttur. Davamızın kabulüne karar verilmesini bilvekale talep ederiz.

GÖREVLİ MAHKEME ASLİYE HUKUK MAHKEMESİDİR.

               Görevli mahkeme 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu m.36/1-a ” Nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları, düzeltmeyi isteyen şahıslar ile ilgili resmî dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet savcıları tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli asliye hukuk mahkemesinde açılır.” ve ilgili Yargıtay kararları ”Dava, usulsüz tescile dayalı, gerçek durumu göstermeyen nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkin olduğundan, görevli mahkeme 4787 sayılı Kanunun 4. maddesi gereğince aile mahkemesi değil, 5490 sayılı Kanun’un 36. maddesi uyarınca asliye hukuk mahkemesidir.” (Yargıtay 8.HD 2017/6730 E. 2018/253 K. ) gereğince asliye hukuk mahkemesidir.

YETKİLİ MAHKEME MÜVEKKİLİN YERLEŞİM YERİ MAHKEMESİDİR.

               Yetkili mahkeme 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu m.36/1-a ” Nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları, düzeltmeyi isteyen şahıslar ile ilgili resmî dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet savcıları tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli asliye hukuk mahkemesinde açılır.” ve

ilgili Yargıtay kararları ”Nüfus Hizmetleri Kanununda nüfus kayıtlarına dair düzeltme davalarının düzeltmeyi isteyen şahıslarla ilgili resmi dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet Savcıları tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli asliye hukuk mahkemesinde açılacağı hükme bağlandığından..” (Yargıtay 18.HD 2013/10252 E. 2013/12352 K.) gereğince müvekkilin yerleşim yeridir. Hem davacı hem davalı taraf …….. ………… ilçesinde ikamet etmektedir. Bu sebeple yetkili mahkeme ……….. Asliye Hukuk Mahkemesidir.

NÜFUS  KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVALARI HERHANGİ BİR SÜREYE TABİ DEĞİLDİR.

               Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkin davalar zamanaşımı ve hak düşürücü süreye tabi değildir. Bu durum Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2021/18-354 E. 2013/1554 sayılı kararında da ”Önemle vurgulanmalıdır ki; zamanaşımı ve hak düşürücü süreye bağlı olmayan nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkin davalarda, her türlü kanıta başvurulabilir (YHGK, 11.2.1998 gün ve 2-87/77 sayılı).” görülmektedir.

SÖZ KONUSU DAVANIN HER TÜRLÜ DELİL İLE İSPATI MÜMKÜNDÜR.

               Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına ”…Söz konusu yanlış kaydın düzeltilmesi, soybağı davaları ile değil açılacak kayıt düzeltme davası sonucunda gerçekleşecek (TMK m. 39) ve bu dava her türlü delil ile ispat edilebilecektir.” (Yargıtay HGK 2014/18-717 E. 2016/503 K.) göre nüfus kaydının düzeltilmesi davalarında her türlü delil ile ispat mümkündür.

**NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ**

NÜFUS KAYITLARINDAKİ İSTEMLERLE İLGİLİ DAVALARDA HAKİMİN RE’SEN ARAŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNMAKTADIR.

                Nüfus kaydının düzeltilmesi davası, resmi sicilin belgelediği olgunun doğru olmadığı, baştan yanlış olarak kütüğe geçirilmesi nedeniyle, mevcut kaydın düzeltilmesi davasıdır. Bu durum Yargıtay 18.HD 2015/3160 E. 2015/16361 K. Sayılı kararında da ”Nüfus kaydının düzeltilmesi davası, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 30.01.2008 tarih 2008/2-36-47 sayılı içtihadında açıklandığı üzere, resmi sicilin belgelediği olgunun doğru olmadığı, baştan yanlış olarak kütüğe geçirilmesi nedeniyle, mevcut kaydın düzeltilmesi davasıdır.

Böyle bir dava sonucunda, kaydının düzeltilmesi istenen kişinin, o tarihe kadar kayıtlı olduğu haneden çıkıp, başka bir haneye tescil edilecek olması da, davayı soybağı davası haline dönüştürmez. Bu nedenle davacıların birinci talebi, gerçeğe aykırı beyanla baştan beri yanlış olan sicilin düzeltilmesi niteliğinde olup, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 36. maddesi kapsamına giren nüfus kaydının düzeltilmesi davasıdır. Davacının gerçek anne ve baba hanesine kayıt istemi de anne yönünden yine nüfus kaydının düzeltilmesi davasıdır. Nüfus kaydının düzeltilmesi davasında resmi sicilin belgelediği olgunun doğru olması baştan yanlış olarak kütüğe geçirilmesi söz konusudur.” şeklinde belirtilmiştir. Mahmekeniz gerekli görmesi halinde resen araştırma yapabilecektir.

                Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasına, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu m.36/1-a ”Kayıt düzeltme davaları nüfus müdürü veya görevlendireceği nüfus memuru huzuru ile görülür ve karara bağlanır.”  gereğince nüfus müdürlüğü temsilcisinin katılımıyla bakılır. Mevzu bahis davada tarafımızca davalı olarak ….. ……… ……. ve ilgili nüfus müdürlüğü eklenmiş olup, gerek görülmesi halinde ilgili Yargıtay kararları :

Taraf teşkili kamu düzenine ilişkin olup mahkemece kendiliğinden gözetilmesi gerekir. Hal böyle olunca mahkemece yapılacak işlem anne olduğu iddiası ile nüfus kayıtlarına tescili istenen kişiye ve hukuki durumu etkilenecek olanlara da dava dilekçesi ve duruşma gününü tebliğ ederek davaya dahil etmek ve gösterdikleri takdirde delillerini toplayıp hasıl olacak sonuca göre bir karar vermek gerekirken, eksik hasım ve eksik tahkikatla hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.” gereğince hakim tarafından re’sen taraf ekleyebilecektir.

DNA TESTİ DE YAPILMASINI TALEP EDİYORUZ.

Mahkemenizce gerekli görülmesi halinde DNA testi yapılmasını talep ediyoruz. DNA testi yapılması halinde iddialarımız ıspatlacaktır ve müvekkilin biyolojik annesinin  ……… olduğu ortaya çıkacaktır.

               Yukarıda arz ve izah olunan tüm nedenlerle Müvekkilin annesi olarak kayıtlı olan ….. ……… …….’ın(TC:………..)  Nüfus kaydının anne hanesinden kaydının silinerek, gerçek anne ….. ……… …….’ın ( TC:…………) nüfus kaydının anne hanesine  eklenmesi şeklinde düzeltilmesine ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılar üzerine bırakılmasını bilvekale talep ederiz.

DELİLLERİMİZ    :

  • Nüfus Kayıt Örnekleri (Nüfus müdürlüğünden celbini talep ediyoruz.)
  • DNA Testi
  • Bilirkişi Raporu
  • Tanık (Bilahare bildirilecektir.)
  • Yemin
  • İsticvap
  • Kolluk Araştırması
  • Hastane Kayıtları ve her türlü yasal delail.

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izah olunan tüm nedenlerle,

  • Davamızın kabulü ile,
  • Müvekkilin annesi olarak kayıtlı olan ….. ……… …….’ın(TC:……………)  Nüfus kaydının anne hanesinden kaydının silinerek, gerçek anne ….. ……… …….’ın ( TC:……………….) nüfus kaydının anne hanesine  eklenmesi şeklinde düzeltilmesine ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılar üzerine bırakılmasını bilvekale talep ederiz. 23.04.2024

Davacı Vekili

Av. Mehmet Kürşat KILIÇ

e-imzalıdır.

Sizlere nüfus kaydının düzeltilmesi dava dilekçesi örneği ni sunduk. . Faydalı olması dileklerimizle. Sizlerin de nüfus kaydının düzeltilmesi davası ile ilgili bir avukata ihtiyacınız olduğunda bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir