BÖLGE İDARE MAHKEMESİ İSTİNAF DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Bölge İdare Mahkemesi istinaf dilekçe örneğini sizlerle paylaşıyoruz. İdari davalarla ilgili bir avukata ihtiyacınız olduğunda bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

KONYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ’NE

Gönderilmek Üzere

KONYA  …….. İDARE MAHKEMESİ’NE

DOSYA NUMARASI                         : 2023/……………… Esas, 2023/…………….  Karar

İSTİNAF EDEN                                 : …………………. ……………….. (TC: …………………………….)

                                             ……………….. Mah. ………………. Sok. Nu:……/……………  …………………/KONYA

VEKİLİ                                                   : Av. Mehmet Kürşat KILIÇ

                                                               Çaybaşı Mah. Furgandede Cad. No:48/304 Meram/Konya  

DAVALI                                                 : …………………………………

                                                               ……………………………………………….

E-TEBLİĞ TARİHİ                               : …………./……………/2023

KONU                                                   :  Konya …… İdare Mahkemesi tarafından verilen 2023/ ….. Esas, 2023/………. Karar sayılı ……../………/2023 tarihli hukuka aykırı kararın istinaf incelemesi neticesinde kaldırılması ve Davalı idarenin …………………………………….. sayılı …./……/2022 tarihli işlemin iptaline  karar verilmesi talepli istinaf dilekçemizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                                  :

                Konya …… İdare Mahkemesi tarafından verilen 2023/ ….. Esas, 2023/………. Karar sayılı ……../………/2023 tarihli kararı hukuka aykırı olup, istinaf incelemesi neticesinde kaldırılması ve Davalı idarenin istifa sonrası göreve yeniden atanma talebinin reddine dair  ………………. sayılı…./……/2022  tarihli işlemin iptaline karar verilmesi gerekmektedir. Şöyle ki;

                                               (BURAYA AÇIKLAMALARINIZI YAZABİLİRSİNİZ. )

Bunun üzerine ……………… tarihinde  ……………. istemiyle ………. tarihinde yaptığı başvurusunun reddine ilişkin dava açılmıştır. Dava mahkemenizce hukuka aykırı olarak reddedilmiştir.

     Gerekçeli karar aşağıda zikredilecek anayasal esaslara, kanun hükümlerine ve hakkaniyete aykırıdır.

HUKUKA AYKIRILIK GEREKÇELERİ:

                İdari işlemlerin hukuka uygun kabul edilmesi için yetki, şekil, sebep, konu ve amaç olmak üzere 5 unsuru bakımından hukuka aykırılık içermemesi gerekmektedir. Bu unsurlardan herhangi birinde sakatlık olması halinde işlemin iptali gerekir. Dava konusu işlem sebep, konu ve amaç olmak üzere üç unsur yönünden hukuka aykırılık içermektedir. Şöyle ki;

İŞLEM SEBEP UNSURU BAKIMINDAN HUKUKA AYKIRIDIR.

( SEBEP UNSURU BAKIMINDAN HUKUKA AYKIRILIK GEREKÇELERİNİZİ YAZINIZ. )

İŞLEM KONU UNSURU BAKIMINDAN HUKUKA AYKIRIDIR.

( KONU UNSURU BAKIMINDAN HUKUKA AYKIRILIK GEREKÇELERİNİZİ YAZINIZ. )

İŞLEM AMAÇ UNSURU BAKIMINDAN HUKUKA AYKIRIDIR.

( AMAÇ UNSURU BAKIMINDAN HUKUKA AYKIRILIK GEREKÇELERİNİZİ YAZINIZ. )

***BÖLGE İDARE MAHKEMESİ İSTİNAF DİLEKÇE ÖRNEĞİ**

Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin ……….. 2020/………… E.  2020/………… K. ……………2020  Tarihli konu ile  birebir örtüşen güncel bir kararında …………………………talebinin reddi işlemini hukuka aykırı bulmuştur. İşbu karar

“……………………”

Nitekim; benzer nitelikteki uyuşmazlıklarda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nca verilen ……../………2020 tarih ve E:200…/………., K: 201…../……………. sayılı karar ile Dairemizce verilen ……../………2020 tarih ve :200…/………., K:   201…../……………. sayılı karar da aynı yöndedir.

Danıştay benzer şekilde ………………….. işleminin de hukuka aykırılığına hükmetmiştir. Danıştay  ……….. ……../………2020 tarih ve E:200…/………., K: 201…../……………. sayılı karar   “………………………..:” şeklindedir.

Danıştay ve ……………………. Bölge İdare Mahkemesi’nin zikredilen kararları, idari yargı mercilerinin memurların …………………………… hakkına yönelik hassas hukuki denetimini ortaya koymaktadır.

Kendisini istifa iradesi ortaya koymaya yönlendiren ………………. nedenler ve sağlık sorunlarını yaşayan müvekkilin …………………. talebinin idarece keyfi bir biçimde reddedilmesi anayasaya, kanuna ve yerleşik içtihatlara aykırıdır. Bu sebepler ve mahkemece re’sen araştırma ilkesi çerçevesinde tespit edilecek diğer sebepler hukuka aykırı gerekçeli kararın kaldırılmasını hukuk devleti ilkesi açısından zorunlu kılmaktadır.

          Yukarıda arz ve izah ettiğimiz ve mahkemenizin re’sen gözeteceği nedenlerle ,öncelikle istinaf başvurumuzun kabulü ile,   Konya …… İdare Mahkemesi tarafından verilen 2023/ ….. Esas, 2023/………. Karar sayılı ……../………/2023 tarihli hukuka aykırı kararın istinaf incelemesi neticesinde KALDIRILMASINA ve Davalı idarenin istifa sonrası göreve yeniden atanma talebinin reddine dair  ………………………… sayılı ……../………/2023 tarihli işlemin İPTALİNE, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini bilvekale talep ederiz.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenler ve Sayın Dairenizce re’sen göz önünde bulundurulacak diğer nedenler dahilinde, öncelikle istinaf başvurumuzun kabulü ile,  

 Konya …… İdare Mahkemesi tarafından verilen 2023/ ….. Esas, 2023/………. Karar sayılı ……../………/2023 tarihli  hukuka aykırı kararın istinaf incelemesi neticesinde KALDIRILMASINA ve Davalı idarenin istifa sonrası göreve yeniden atanma talebinin reddine dair  ……………… sayılı …./…../2022 tarihli işlemin İPTALİNE,

Yargılama masrafları ve vekalet ücretinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini  saygılarımızla bilvekale talep ederiz. ……../………/2023               

                                                                                                                                                              İstinaf Eden Vekili                                                                                                                                                  Av. Mehmet Kürşat KILIÇ

İdari davalarla ilgili bir idare avukatına ihtiyacınız olduğunda bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir