MENFİ TESPİT DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ 2024

Menfi tespit davası dilekçe örneği’ni sizlerle paylaşıyoruz. Menfi tespit davaları, mutlaka bir avukat ile takip edilmesini  tavsiye ettiğimiz davalardandır.  Sizlerin de menfi tespit davası ile ilgili bir avukata ihtiyacınız olduğunuzda bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

KONYA NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

-İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR –

İlgili Dosya No   : ………….. İcra Müdürlüğü – 2023/……………. E.

DAVACI                : ……………………….. (T.C. No: ……………………….)

                                 …………………….. Mah. ………… Sk. No:…….. ……………/KONYA         

VEKİLİ                   : Av. Mehmet Kürşat KILIÇ

                            Çaybaşı Mah. Furgandede Cad. No:48/304 Meram/Konya

DAVALI                : ……………….. ………………. (T.C. No: ……………….)

                                 …………………… Mah. …………… Sk. No:…………./……….. Meram/KONYA

T.KONUSU         : Müvekkilin davalılara borçlu olmadığının tespiti talebimizdir.

AÇIKLAMALAR  :

                                Müvekkil aleyhine ……………… İcra Müdürlüğü’nün 2023/…………….. E. sayılı dosyası ile kambiyo senetlerine özgü icra takibi başlatılmıştır.

                Takibe dayanak gösterilen, ……/………./2023 tanzim tarihli, , ……/………./2023    vade tarihli ……………..000,00-TL bedelli senede, müvekkil …………………………’nin imzası taklit edilmek suretiyle imza atılmıştır. Takibe konu senet üzerindeki imza müvekkile ait değildir. Dava dilekçesinde ek olarak sunduğumuz vekaletname örneği dahi çıplak gözle incelendiğinde dahi, senet üzerindeki imzalanın müvekkile ait olmadığı, müvekkilin imzasının taklit edildiği anlaşılmaktadır. Mahkemenizce yaptırılacak imza incelemesi neticesinde de, takibe konu senet üzerindeki imzanın müvekkile ait olmadığı ortaya çıkacaktır. Bu nedenle müvekkilin imzasının yer almadığı, sahte imza ile düzenlenen işbu senetten dolayı sorumlu olması mümkün değildir.

** MENFİ TESPİT DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ**

                Hal böyleyken davalıların imzanın müvekkile ait olmadığını bildikleri ve bilebilecek konumda oldukları açık olup, aksi düşünce hayatın olağan akışına aykırı olacaktır. Bu nedenle davalı taraf aleyhine kötü niyet tazminatına hükmedilmesi gerekmektedir.

                Tarafımızca dava şartı arabuluculuk yoluna başvurulmuş ancak anlaşma sağlanamamıştır. Arabuluculuk tutanağını ekte sunuyoruz. (EK-2)

                Ekte sunulan vekaletname örneği ile senetteki imza karşılaştırıldığında çıplak gözle bakıldığında dahi imzanın müvekkile ait olmadığı açıktır. Bu nedenlerle İİK m.72 hükmü gereğince ihtiyati tedbir talebimizin kabulüyle, müvekkilin mağdur olmaması ve geri dönülmez zararlara uğramaması için, açıkça kötü niyetli olarak başlatılan icra takibinde ihtiyati tedbir yoluyla icra veznesindeki paranın alacaklıya verilmemesi talebimiz vardır. 

H. NEDENLER     : TBK, TTK, İİK, TMK, HMK ve ilgili mevzuat.

DELİLLER                              :

  • …………….. İcra Müdürlüğünün  2023/…………………. E. sayılı dosyası (celbi),
  • Takibe konu kambiyo senedi (Ek-1),
  • Mahkemenizce Nüfus Müdürlüğü, İl Seçim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, ilgili noterlikler ve benzeri imzası bulunan ilgili kurumlardan imza örneklerinin celbi (İlgili kurumlar bilahare bildirilecektir),
  • Müvekkil ……….. ……… …………….. imza örnekleri,Bilirkişi incelemesi,
  • Arabuluculuk tutanağı (EK-2)
  • Tanık, isticvap, yemin ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda izah edilen ve resen gözönüne alınacak sebeplere binaen;

                1. İhtiyati tedbir talebimizim kabulü ile, öncelikle müvekkilin daha fazla mağdur olmaması için, ekte sunulan takibe konu senet sureti ve vekaletname üzerindeki imzalar da değerlendirilerek kötü niyetli olarak başlatılan icra takibinde ihtiyati tedbir yoluyla icra veznesindeki paranın alacaklıya verilmemesine,

                2. Davacı müvekkilin; ……………. İcra Müdürlüğü’nün 2023/……………. Esas sayılı dosyasından ve takibe konu edilen senetten dolayı borçlu olmadığının tespitine,

                3. Davalı taraf aleyhine alacağın %20’sinden az olmamak üzere kötüniyet tazminatına hükmedilmesine,

                4. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygıyla bilvekale arz ve talep ederiz. ……/……./2023

                                                                            Davacı Vekili

                                                                      Av. Mehmet Kürşat KILIÇ

Sizlerin de Konya’da menfi tespit davası konusunda bir avukata ihtiyacınız olduğunda bizlere ulaşabilirsiniz.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir