mirasin-reddi-dava-dilekcesi-ornegi

MİRASIN REDDİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 2024

MİRASIN REDDİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Sizlere bu yazımızda, mirasın reddi dava dilekçesi örneğini sunuyoruz. Unutulmamalıdır ki, diğer dava türleri gibi mirasın reddi davaları da bir avukat tarafından takip edilmesini tavsiye ettiğimiz dava türlerindendir. Sizlerin de mirasın reddi ile ve miras hukuku ile ilgili bir avukata ihtiyacınız olursa bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

MİRASIN REDDİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

KONYA (……) SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACILAR          : Kendi adına asaleten çocuklar adına velayeten

  1-) ………. ………… (………….) (Anne veya baba )

  ………… Mah. ……… Sk. No:………. Meram/Konya

                                      2-) ………. ………… (………….) (Çocuk) (Aynı adres)

  3-) ………. ………… (………….) (Çocuk) (Aynı adres)

  4-) ………. ………… (………….) (Çocuk) (Aynı adres)

MURİS                      : ………. ………… (………….)

DAVALI                   : Hasımsız

KONU                       : TMK md. 605 vd. gereği muris …………… ……….. mirasının tarafımızca kayıtsız, şartsız reddedildiğinin tespit ve tescili istemli dava dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR    :

            Murisimiz …….. ……. ………… tarihinde vefat etmiştir. Vefatı nüfus kayıtlarına işlenmiştir.

Geriye yasal mirasçı olarak eşi sıfatı ile şahsım ……….. ……….. ve muris ile müşterek çocuklarımız ……….. ……….., ……….. ……….. ,  ve ……….. ……….. kalmıştır. Şahsım adına asaleten ve çocuklarıma velayeten mevzuatta öngörülen yasal sürede ve şekilde murisin mirasının reddi talebimi sunuyorum.

            TMK md. 605 vd. gereği murisin eşi ve çocukları olarak geriye kalan tüm mirasçıları sıfatımız ile, murise ait taşınır, taşınmaz, borç, alacak ve nakit para gibi aktif ve pasifleri kabul etmeyip şahsımıza düşen mirasın tamamının reddine karar verilmesini talep ediyorum.

mirasin-reddi-dava-dilekcesi-ornegi

         

   TMK md. 612’de “En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras, sulh mahkemesince iflâs hükümlerine göre tasfiye edilir. Tasfiye sonunda arta kalan değerler, mirası reddetmemişler gibi hak sahiplerine verilir.” hükmü yer almaktadır. Hal böyleyken, murisin geriye kalan tüm yasal mirasçıları olarak mirası reddetmemiz sebebiyle terekenin tasfiye memurluğunca tasfiyesi gereklidir.  

            Neticeten, mirasın reddine karar verilerek terekenin tasfiyesi için dosyanın tasfiye memurluğuna gönderilmesini talep ederim.

H. NEDENLER        : TMK, HMK, sair mevzuat

DELİLLER              : Nüfus kayıtları, sair deliller

SONUÇ ve İSTEM   : Yukarıda arz ve izah edilen ve resen nazara alınacak nedenlere binaen; TMK md 605 vd. gereği mirasçısı olduğumuz muris ………….’in mirasını kayıtsız, şartsız kendi adıma asaleten çocuklar adına velayeten reddetmiş olduğumuzun tespiti ve tesciline, yasal mirasçıların tümünün mirası reddetmesi nedeniyle dosyanın tasfiye memurluğuna gönderilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. ……./……./2024

Ek: Kimlik fotokopileri ve nüfus kayıt örneği                                                                                    

       Davacı

………… ………….

Sizlere bu yazımızda, mirasın reddi dava dilekçesi örneği ni sunduk. Sizlerin de mirasın reddi ile ve miras hukuku ile ilgili bir avukata ihtiyacınız olursa bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir