Velayetin Değiştirilmesi Dava Dilekçesi Örneği

Velayetin Değiştirilmesi Dava Dilekçesi Örneği’ni (Velayet Davası Dilekçe Örneği) sizlerle paylaşıyoruz. Ancak önemle belirtmek isteriz ki, velayetin değiştirilmesi davası dahil tüm davaları bir avukat ile birlikte hareket etmenizi tavsiye ediyoruz.

KONYA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ ’NE

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİNİ

İSTEYEN (DAVACI)                         : Ad – Soyad  (T.C. kimlik numarası)

                                                               Adres : Buraya Adresinizi Yazınız                    

DAVALI                                            : Ad – Soyad  (T.C. kimlik numarası)

                                            Adres : Buraya Davalının Adresini Yazınız

KONU                                                  : Küçük ………….   ’ın velayetinin öncelikle ve ivedilikle  karar verilinceye kadar,  tedbiren geçici velayet hakkının ve karar ile birlikte nihai velayetinin davalıdan alınarak tarafıma verilmesi talepli dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR               :

1-) Davalı …………Konya ………..  Aile Mahkemesi’nin …….. Esas, ………… Karar sayılı kararıyla ……………….  tarihinde boşandıkç ve karar kesinleşmiştir.(EK-1 Boşanma İlamı) İşbu kararla birlikte müşterek çocuk ……………….’ın velayeti davalı ……….. verilmiştir. Ancak davalı velayet hakkını kötüye kullanmaktadır ve velayetin davalıdan alınarak, tarafıma  verilmesi gerekmektedir. Şöyle ki ;

Bu kısma açıklamalarınızı eklemelisiniz.

2-) DAVALI , MÜŞTEREK ÇOCUK ………….  TARAFIMLA İLE GÖRÜŞTÜRMEMEKTEDİR.

Öncelikle belirtmek isterim ki, davalı müşterek çocuk ile beni görüştürmemekte, zorluk çıkarmakta, telefonları açmamakta, müşterek çocukla beni  telefonda görüştürmemektedir, mahkeme ilamındaki günler geldiğinde de görüştürmemektedir. İcra takibi yoluyla görüşmeye gittiğimde dahi çeşitli bahanelerle çocuğu tarafımla görüştürmemektedir.

Nitekim Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin  2013/13646 E.  ,  2014/157 K. Sy kararı ” anne ve çocuk arasındaki kişisel ilişkiyi engelleyerek velayet görevini kötüye kullandığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle davanın kabulü yerine reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.” şeklindedir. İşbu yargıtay kararında ve ve daha bir çok yargıtay kararında görüleceği üzere velayet görevini kötüye kullanan taraftan velayetin alınması gerekmektedir. Müşterek çocukla, tarafımı  görüştürmeyen davalıdan velayetin alınarak, tarafıma verilmesini talep ederim.

Ek olarak aynı minvalde Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin  2016/17842 E.  , 2016/13832 K. 17.10.2016 tarihli kararı “Velayet düzenlemesi yapılırken; göz önünde tutulması gereken temel ilke, çocuğun “üstün yararı” ( BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme m. 3; Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi m. 1; TMK m. 339/1, 343/1, 346/1; Çocuk Koruma Kanunu m. 4/b )’dır. Çocuğun üstün yararını belirlerken; onun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal gelişiminin sağlanması amacının gözetilmesi gereklidir. Dosya kapsamındaki delillerden ve davalı-davacı erkeğin 5 kez müşterek çocuk ile kişisel ilişki tesisi için icraya başvurduğu, icra kanalıyla kadının ailesiyle birlikte yaşadığı konuta gelindiğinde çocuğun orada bulunmadığı gerekçesiyle kişisel ilişki tesis edilemediği, ancak dosya içerisinde bulunan sosyal ekonomik durum araştırmasında ve sosyal inceleme raporunda kadının ailesinin yanında oturduğunun belirlendiği, kadın tarafından yeni bir adres bildirilmediği anlaşılmaktadır. Bu suretle annenin baba ve çocuk arasındaki kişisel ilişkiyi engelleyerek geçici velayet görevini kötüye kullandığı anlaşılmaktadır. Çocuğun baba yanında kalmasının çocuğun bedeni, fikri ve ahlaki gelişmesine engel olacağı yönünde ciddi sebep ve deliller de bulunmamaktadır. O halde müşterek çocuğun velayetinin babaya verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru bulunmamıştır.” şeklindedir. Yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre Müşterek çocukla, tarafımı  görüştürmeyen davalıdan velayetin alınarak, tarafıma verilmesini talep ederim.

3-) Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre ” Toplumun temel birimi olan ve tüm üyelerinin ve özellikle çocukların gelişmeleri ve esenlikleri için doğal ortamı oluşturan ailenin toplum içinde kendisinden beklenen sorumlulukları tam olarak yerine getirebilmesi için gerekli koruma ve yardımı görmesinin zorunluluğuna inanmış olarak,

Çocuğun kişiliğinin tam ve uyumlu olarak gelişebilmesi için mutluluk, sevgi ve anlayış havasının içindeki bir aile ortamında yetişmesinin gerekliliğini kabul ederek,

Çocuğun toplumda bireysel bir yaşantı sürdürebilmesi için her yönüyle hazırlanmasının ve Birleşmiş Milletler Antlaşmasında ilân edilen ülküler ve özellikle barış, değerbilirlik, hoşgörü, özgürlük, eşitlik ve dayanışma ruhuyla yetiştirilmesinin gerekliliğini göz önünde bulundurarak,

Çocuğun korunması ve uyumlu gelişmesi bakımından her halkın kendine özgü geleneklerinin ve kültürel değerlerinin taşıdığı önemi göz önünde tutarak,

Her ülkedeki, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki çocukların yaşama koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası işbirliğinin taşıdığı önemin bilincinde olarak, aşağıdaki kurallar üzerinde anlaşmaya varmışlardır:” şeklinde ki düzenlemeler mevcuttur.

Yukarıdaki tüm açıklamalarım ışığında öncelikle davamın kabulü ile, çocuğun üstün yararı gereğince  geçici velayetin ivedilikle tarafıma verilmesine, dava sonunda ise nihai velayetin yine tarafıma verilmesine karar verilmesini talep ederim.  

HUKUKİ NEDENLER         : HMK, TMK ve yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER             : Tanık, Konya ……… İcra Müdürlüğü’nün …………. Esas sayılı dosyası, varsa darp raporu,ve diğer deliller

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, Küçük ………….   ’ın velayetinin öncelikle ve ivedilikle  karar verilinceye kadar,  tedbiren geçici velayet hakkının ve karar ile birlikte nihai velayetinin davalı dan alınarak tarafıma verilmesini,  yargılama giderleri davalıya yükletilmesine, karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz. 02.12.2021

Davacı

Sizlerin de Konya’da velayet değiştirilmesi davası konusunda bir boşanma avukatı na ihtiyacınız olduğunda bizlere ulaşabilirsiniz.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir