görevi-yaptırmamak-icin-direnme-sucu

GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU (MEMURA MUKAVEMET) (TCK 265 )

GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU

Kamu Görevlisine Mukavemet veya Görevi yaptırmamak için direnme suçu TCK’nın 265. Maddesinde düzenlenmiştir.  TCK’nın 365. Maddesi “

TCK Madde 265 : “ (1) Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Suçun yargı görevi yapan kişilere karşı işlenmesi halinde, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur

(3) Suçun, kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle veya birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri oranında artırılır

(4) Suçun, silahla ya da var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(5) Bu suçun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.” Şeklindedir.  

Kanunun 1. Fıkrasından anlaşılacağı üzere bu suç kamu görevlisine karşı işlenebilmektedir. Ek olarak kamu görevlisinin görevini yapmasına engel olmak amacıyla işlenmelidir. Burada kastın kamu görevlisinin görevini yaptırmaya engellemeye yönelik olması gerekmektedir. Kamu görevlilerinin görevini engellemek amacı taşımayan hiçbir eylem, bu suçu oluşturmayacaktır. Ek olarak kanun koyucu seçimlik iki hareketle işlenebileceğini belirtmiştir :

  1. Cebir
  2. Tehdit

2. fıkrasında suçun yargı görevini yapanlara işlenmesi halinde 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası öngörmüştür. 3. Fıkrasında ise kendisinin tanınmasını engelleyici bir şekilde kamu görevlisinin görevine engel olunması halinde veya suçun birden fazla kişi ile işlenmesi halinde, verilecek olan hapis cezasının 1/3 oranında artırılacağı yazmaktadır. 4. Fıkrasında ise başka bir nitelikli hali olan silahla işlenmesi halinde verilecek cezanın ½ oranında artırılacağı belirtilmiştir. Son olarak 5. Fıkrasında ise kasten yaralamanın neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin oluşması durumunda ayrıca kasten yaralama suçundan da ceza verilebileceği belirtilmiştir.

Uygulamada bu suç en çok kolluk görevlilerine karşı işlendiği şekliyle karşımıza çıkmaktadır.   Ne yazık ki kolluk görevlileriyle yaşanan en küçük problemlerde dahi, bu problemin TCK 265. Maddeye aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle soruşturmalar açıldığına şahit olmaktayız. Ancak kolluk görevlileri veya kamu görevlileri ile yaşanan her sıkıntıda bu suç oluşmamaktadır. Aşağıda bu suçu yargı kararları ışığında değerlendireceğiz.

görevi-yaptırmamak-icin-direnme-sucu

“SEN BANA NASIL KELEPÇE TAKARSIN, KOCASİNAN KARAKOL AMİRİNİN NASIL SÜRDÜRDÜYSEM SENİ DE ÖYLE SÜRDÜRECEĞİM, SEN GÖRECEKSİN … ŞUBEDE BİR DAHA ÇALIŞAMAYACAKSIN, BEN O ŞUBEYE KAÇ KERE GİRİP ÇIKTIM, SEN GÖRECEKSİN” ŞEKLİNDEKİ SÖZLERİN SONUÇ ALMAYA ELVERİŞLİ, OBJEKTİF OLARAK KATILAN ÜZERİNDE CİDDİ BİR KORKU VE ENDİŞE DOĞURACAK NİTELİKTE BULUNMADIĞINA DAİR KARAR

T.C Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2020 / 15822 E. 2022 / 15725 K .Sayılı İlamı :

TCK’nın 265. maddesinde “görevi yaptırmamak için direnme” başlığıyla “seçenekli hareketli” ve “amaçlı bir fiil” olarak düzenlenen ve görevin yapılmasını önleme maksadıyla kamu görevlisine karşı gelinmesi eylemleri cezalandırılan suç tipinde; hareketin icra vasıtalarının “cebir veya tehdit” şeklindeki icrai davranışlarla işlenebileceğinin öngörüldüğü ve belirtilen tipik hareketleri içermeyen pasif direnme fiillerinin bu suçu oluşturmayacağı göz önüne alındığında;

İncelemeye konu olayda; katılan C…. C…. A….’nın aşamalardaki beyanları ile mahkemece dinlenen tanıklar S…. K…., E…. G…., M…. B…., G…. E…. ve İ…. K….’nün soruşturmadaki anlatımları ve 26/08/2014 tarihli olay tutanağı arasında çelişki olduğunun anlaşılması karşısında, sanığın, katılana hitaben söylediği belirtilen “sen bana nasıl kelepçe takarsın, Kocasinan karakol amirinin nasıl sürdürdüysem seni de öyle sürdüreceğim, sen göreceksin … şubede bir daha çalışamayacaksın, ben o şubeye kaç kere girip çıktım, sen göreceksin” şeklindeki sözlerin sonuç almaya elverişli, objektif olarak katılan üzerinde ciddi bir korku ve endişe doğuracak nitelikte bulunmadığı hususu da göz önüne alınarak,

katılan anlatımı ile tanıkların beyanları ve olay tutanağı arasındaki çelişkinin usulünce giderilmesi, giderilememesi halinde hangi beyana ne şekilde itibar edildiğinin açıklanması, görevliye direnme suçunun cebir veya tehdit unsurunun ne şekilde gerçekleştiğinin kanıtlara dayalı olarak gösterilmesi ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeden, yetersiz gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi, Kanuna aykırı ve sanık ……’ın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye aykırı olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA,” şeklindedir.

**Görevi yaptırmamak için direnme suçu**

“BEN ASKERİM, BENİM ÜZERİMİ ARAYACAK POLİS DAHA ANASINDAN DOĞMADI, BENİ PAKET EDECEK ADAMIN A… KOYARIM!” “BENİ ALAMAZSINIZ, HEPİNİZİ BİTİRECEĞİM ULAN!”  ŞEKLİNDEKİ SÖZLERİN GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME OLUŞTURDUĞUNA DAİR KARAR

T.C YARGITAY . Ceza Genel Kurulu 2018 / 18-455 E.  2021 / 574 K. Sayılı ilamı :

Sanığın, hakkındaki ihbar nedeniyle üstünü aramak isteyen katılan polis memurlarına hitaben sarf ettiği “Ben askerim, benim üzerimi arayacak polis daha anasından doğmadı, beni paket edecek adamın a… koyarım!” şeklindeki sözlerinin ardından kendisini ekip aracına bindirmek isteyen katılanları bu kez üzerinde taşıdığı ekmek bıçağını çıkarıp göstererek “Beni alamazsınız, hepinizi bitireceğim ulan!” demek suretiyle tehdit ettiği anlaşılan olayda,

Sanığın katılanlara hitaben sarf ettiği “Ben askerim, benim üzerimi arayacak polis daha anasından doğmadı, beni paket edecek adamın a… koyarım!” şeklindeki sözlerin, katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide etmekten ziyade görevini yapmasına engel olmak amacını taşıması, sanık tarafından hemen sonra dile getirilen

“Beni alamazsınız, hepinizi bitireceğim ulan!” biçimindeki ifadeler ile somut olayın çıkış nedeni ve gelişmesi de gözetildiğinde; katılanların hayatlarına ve vücut dokunulmazlıklarına yönelen, iç huzurlarını bozmaya veya onlarda korku ve endişe yaratmaya objektif olarak elverişli nitelikteki inceleme konusu sözlerin bir bütün hâlinde görevi yaptırmamak için direnme suçunu oluşturduğu kabul edilmeli ve bu itibarla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının reddine karar verilmelidir.” Şeklindedir.

SANIĞIN KARAKOLA GİTMEMEK İÇİN DİRENMESİ, CEBİR VEYA TEHDİT OLMADAN TEK BAŞINA DİRENME SUÇUNU OLUŞTURMAZ.

T.C Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2018 / 2289 E.  2021 / 14128 K. Sy İlamı :

“2)Sanık hakkında görevi yaptırmamak için direnme suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün temyizinde, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.Ancak;

TCK’nın 265. maddesinde “görevi yaptırmamak için direnme” başlığıyla “seçenekli hareketli” ve “amaçlı bir fiil” olarak düzenlenen ve görevin yapılmasını önleme maksadıyla kamu görevlisine karşı gelinmesi eylemlerini cezalandırılan suç tipinde; hareketin icra vasıtalarının “cebir veya tehdit” şeklindeki icrai davranışlarla işlenebileceğinin öngörüldüğü, sanığın karakola gitmemek için etkin olarak direndiği şeklinde kabul edilen eyleminde, cebir veya tehdit unsurlarının ne şekilde oluştuğu tartışılmadan yetersiz gerekçeyle görevi yaptırmamak için direnme suçundan mahkumiyet hükmü kurulması, Sonuç: Kanuna aykırı ve sanık …’nın temyiz nedenleri yerinde görülmekle, tebliğnameye uygun olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA,” şeklindedir.

“SENİ SÜRDÜRÜRÜM” DEMEK TEHDİT OLMADIĞINDAN, GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENMENU OLUŞTURMAZ.

T.C Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2020 / 13864 E. 2021 / 12005 K. Sy İlamı :

“b) Sanık hakkında görevi yaptırmamak için direnme suçu yönünden ;

Görevi yaptırmamak için direnme suçunda korunan hukuki yarar; kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir veya tehdit kullanma fiillerinin suç olarak tanımlanmasıyla korunmak istenen hukuki yarar, kamu idaresi organlarının görevlerini düzenli bir şekilde ve herhangi bir engelle karşılaşmadan yerine getirmelerini sağlamak suretiyle, kamu idaresinde sürekliliği güvence altına almak ve kamu faaliyetine saygıyı temin etmektir.

TCK’nın 265/1. fıkrasında tanımlanan görevi yaptırmamak için direnme suçunun oluşması için, kamu görevlisine karşı görevini gerçekleştirmeden veya görevini gerçekleştirdiği sırada cebir ve tehdit fiillerinin işlenmesi gerekir. Bu eylemlerin görevin yerine getirilmesini engellemeye veya güçleştirmeye elverişli olması gerekir

Kamu görevlisinin yapmak istediği iş görevi ve yetkisi kapsamında olmalıdır. Görevli ve yetkili olmadığı halde işlem yapmak isteyen kamu görevlisine direnme halinde TCK’nın 265. maddesinde tanımlanan suç oluşmaz.

İncelemeye konu olayda; sanığın işlettiği …isimli iş yerinin umuma açık olmadığının tespit edilmesi halinde; mağdurun o esnada yerine getirdiği bir görevinin bulunmaması nedeniyle sanığın icra edilmek istenen bir kamu görevini engellemek amacıyla eylemde bulunmadığı bu nedenle sanığın davranışıyla engellenebilecek bir kamu görevinin olmadığı gözetilmeksizin mahkumiyetine karar verilmesi,

2- Sanığın katılana söylediği anlaşılan “sen eski ortağımla olan husumetimi devam ettiriyorsun, ben de polisim, siz avanta peşindesiniz, ben size nasıl memurluk yapılır göstereceğim, sizinle görüşeceğim, sürgün nasıl olur görürsün” biçimindeki sözlerin, sanığın mağdur hakkında görev yeri değiştirme ya da bir yaptırım uygulayabilme konusunda herhangi bir yetki ve gücü bulunmayıp, tartışmanın bütünü ve söylendiği bağlam içinde değerlendirildiğinde tehdit niteliğinde olmadığı bu nedenle görevi yaptırmamak için direnme suçunu oluşturmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçeyle mahkumiyetine karar verilmesi,… HÜKMÜN BOZULMASINA” şeklindedir.

POLİSİN DUR İHTARINA UYMAMAK VE KELEPÇE TAKTIRMAMAK, GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME OLUŞTURMAZ.

T.C Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2016 / 1555 E.  Karar: 2018 / 314 K. Sy İlamı :

“b-Sanık hakkında polis memurları … ve …’a yönelik görevi yaptırmamak için direnme suçu için:

TCK’nın 265. maddesinde “görevi yaptırmamak için direnme” başlığıyla “seçenekli hareketli” ve “amaçlı bir fiil” olarak düzenlenen ve görevin yapılmasını önleme maksadıyla kamu görevlisine karşı gelinmesi eylemleri cezalandırılan suç tipinde; hareketin icra vasıtalarının “cebir veya tehdit” şeklindeki icrai davranışlarla işlenebileceğinin öngörüldüğü ve belirtilen

tipik hareketleri içermeyen pasif direnme fiillerinin bu suçu oluşturmayacağı göz önüne alındığında, dosya kapsamına göre sanığın müşteki polislere yönelik eyleminin olay yerine sonradan gelen polisleri görünce dur ikazlarına uymayarak, elindeki bıçağı yere atıp kaçmaya çalışmak ve kelepçe taktırmamak şeklinde gerçekleşip, suçta aranan cebir veya tehdit unsurlarının gerçekleşmediğinin anlaşılması karşısında sanık hakkında görevi yaptırmamak için direnme suçundan mahkumiyet kararı verilmesi,

Kanuna aykırı ve sanık …’un temyiz nedenleri yerinde görülmekle tebliğnameye uygun olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA” şeklindedir.

GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU ile ilgili sizlere bilgi vermeye çalıştık. Sizlerin de Konya’da ceza hukuku ile ilgilenen bir avukata ihtiyacınız var ise bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir