Yardım Nafakası Dilekçesi

Yardım nafakası dilekçesi, bir kişinin maddi sıkıntı içinde olduğunu ve diğer kişiden maddi destek talep ettiğini bildiren resmi bir talep mektubudur. Bu talep mektubu, çocukların bakımı, boşanma durumları veya diğer maddi yükümlülükler nedeniyle gerekebilir.

Yardım Nafakası Dilekçe Örneği:

KONYA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI                                               :……………… (TC:………………….)

                                                               BURAYA ADRESİNİZİ YAZINIZ

DAVALI                                                :…………………………(TC:…………….)

                                                               BURAYA ADRES YAZINIZ

KONU                                                   : Yardım nafakası talepli dava dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR                  :

               Annem ve davalı babam KONYA ……………  Aile Mahkemesi’nin ………….. Esas …………. Karar sayılı  ………… Tarihli ilamı ile  boşanmışlardır ve karar kesinleşmiştir. İş bu ilam gereği benim ve kardeşlerimin  velayeti anneme verilmiştir. Yine bu ilam ile benim  200TL iştirak nafakasına hükmedilmiştir.

Mahkeme kararı sonrasında lehime  verilen iştirak nafakası ergin olmamsebebiyle  davalı babamın talebi ile  kesilmiştir. Ben …………. Üniversitesi’nde ………………Bölümü Öğrencisiyim(Ek-1:        E-Devlet Üzerinden Alınan Öğrenci Belgesi)

Eğitim masraflarım  günün koşullarında oldukça fazla olup, bu masraflarını annemle karşılayamamaktayım.  Üniversite eğitim giderlerim, kalacak yer, yeme içme, ulaşım, kitap, kırtasiye, iletişim giderlerim düşünüldüğünde ve günümüzdeki enflasyon, döviz kuru düşünüldüğünde tüm bu giderleri tek başıma  ya da annemle karşılamam imkansızdır.  Öğrenci olduğumdan ve derslerimin yoğun takibi nedeniyle herhangi bir işte çalışmam da mümkün görünmemektedir. Nitekim Hukuk Genel Kurulu’nun 12.5.1999 gün ve E:1999/2-288, K:1999/294 sayılı ilamı “Günümüzdeki ağır ekonomik koşullar karşısında eğitimle çalışmayı bir arada sürdürmenin mümkün olmayacağı, bir kural ve karine olarak kabul edilmelidir” şeklindedir.

Davalı babanın Aylık ………. TL arasında geliri vardır. Ayrıca  davalının üzerine kayıtlı …………. taşınmazı da  vardır. Davalı babam görüldüğü üzere maddi geliri fazla olmasına rağmen çocuklarının giderlerini düşünmeyip bana  herhangi bir yardım yapmaktan da imtina etmiştir. Adeta benieğitim ve diğer masraflarıyla baş başa bırakıp bir baba olarak sorumluluklarından kaçınmıştır ve aileye hiçbir katkısı bulunmamaktadır. Ergin olur olmaz iştirak nafakasının kesilmesi talepte bulunmuştur.

TMK’nın 328. Maddesi “Ana ve babanın bakım borcu, çocuğun ergin olmasına kadar devam eder. Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler.”  şeklindedir.  İşbu maddeden de anlaşılacağı üzere anne baba müşterek çocuk ergin olsa bile,   eğitimi sona erinceye kadar bakmakla yükümlüdürler.

Nitekim Türk Medeni Kanunu’nun 364. maddesi “Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür.” şeklindedir. Kaldı ki emsal içtihatlar da bu yöndedir. Hukuk Genel Kurulu’nun  2013/3-1627 E. 2015/1020 K. sy. 13.03.2015 tarihli ilamı “ … uyuşmazlık; üniversitede okuyan ve düzenli bir geliri bulunmayan ergin davacı çocuk yararına yardım nafakası takdiri gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır… Yukarıda açıklanan ilkeler uyarınca, baba yoksulluğa düşmüş çocuğuna yardım etmek zorundadır. Çocuğun okulunu bitirip, bir işe girmesi, çocuğun yararına olduğu gibi, babanın da yararına bulunmaktadır. Şu halde, yerel mahkemece davacı yararına hakkaniyete uygun bir miktarda yardım nafakasına hükmolunması gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle davacı çocuğun nafaka isteminin tümden reddine karar verilmesi doğru değildir. ..” şeklindedir.  Türk Medeni Kanunu ve emsal Yargıtay kararlarına göre tarafıma yardım nafakası verilmesi gerekmektedir.

Davalı babamın dolgun bir aylık geliri vardır ve mali – sosyal durumu gayet iyidir. Buna karşılık giderek azalan paranın alım gücü, ülkenin ekonomik durumu ve tarafımın üniversite ve eğitim giderleri,  annesinin de ihtiyaçları karşılamada zorluk yaşaması nedeniyle eğitim giderlerine hiçbir katkısı olmayan davalı baba hakkında yardım nafakası talepli işbu davanın açılması zorunluluğu hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER                           : MK, HMK ve sair ilgili yasal mevzuat.

DELİLLER                                             : Karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

KONYA ………  Aile Mahkemesi’nin ………….. Esas ……… Karar sayılı dosyası. (karar suretini ilgili mahkemeden celbini talep ederiz.), Nüfus kayıtları, Öğrenci Belgesi,. . Tanık beyanları,(Sayın mahkemenizce karar verildiğinde bildirilecektir.) Yemin,. Yargıtay içtihatları, ve sair her türlü yasal delil.

SONUÇ VE TALEP                             : Yukarıda açıklanan ve sayın mahkemece dikkate alınacak diğer hususlar neticesinde;

> Fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla tarafım için aylık 2000 TL DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN tedbir nafakasına, dava sonunda da yardım nafakası olarak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       devamına, her yıl ÜFE TÜFE oranında artırılmasına  HÜKMEDİLMESİNE,

> Yargılama giderleri  davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini bilvekale talep ederim……/……/…….

                                                                                                                                                                      Davacı

Sizlerinde Konya’da aile hukuku ile ilgilenen bir konya boşanma avukatı na ihtiyacınız olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz. 


Hizmetlerimiz Hakkında Sorunuz Mu Var?


Hemen Av. M. Kürşat Kılıç’ı Ara!

Haftaiçi

  • 09:00 – 18:00